การเตรียมเอกสารขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย


***การขอวีซ่านักเรียนถ้าเอกสารต่างๆ ที่ยื่นเป็นภาษาไทย ต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนยื่นเข้าที่สถานทูตฯ

Student Visa
1. กอรกแบบฟอร์มวีซ่านักเรียน-157A แบบฟอร์มมอบอำนาจ-956 และแบบฟอร์ม 54-Family composition
2. เซ็นชื่อใบเอกสารมอบอำนาจให้รับหนังสือเดินทางแทน (Pass back – Authority letter)
3. หนังสือเดินทางตัวจริงและสำเนา 1 ชุด (มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน)
4. รูปถ่ายขนาด 1.5x2 นิ้วพื้นหลังขาว จำนวน 2 รูป
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด
7. ผลการเรียน(Transcript) ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
8. กรณีที่จบการศึกษาแล้วมากว่า 1 ปี จะต้องมีจดหมายรับรองงานเป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริงพร้อมสำเนา
9. สำหรับผู้สมัครชาย ต้องยื่นหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือรด.
10. Confirmation of Enrolment -Coe คือใบยืนยันการลงทะเบียนเรียน จะได้รับจากทางสถาบันหลังจากจ่ายค่าเล่าเรียนแล้ว
11. จดหมายรับรองการเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินจากผู้ปกครอง
12. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด
13. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด
14. สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ตัวจริง พร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารการเงินอื่นๆ เช่น สลากออมสิน กรณี เป็นบัญชีกระแสรายวันต้องยื่น Statement ตัวจริงและต้องระบุวงเงิน OD ไว้ด้วย
15. จดหมายรับรองสถานะจากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตัวเลขที่ชัดเจน เป็นสกุลเงิน AUD (เช่น AUD40, 000)
16. หนังสือรับรองบริษัทหรือจดหมายรับรองงานที่เป็นภาษาอังกฤษของผู้สนับสนุน
17. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเป็น แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ” จำนวนเงิน _____ บาท และ จ่ายเงินสดให้กับศูนย์รับเรื่อง VFS จำนวน _____ บาท
18.
19. สำหรับค่าธรรมเนียมวีซ่านั้น ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเจ้าหน้าที่วีซ่าของ Education For Life (Tel. : +66-2-720-1065-6) 
20.
21. หมายเหตุ : (ถ้ามี) ประวัติการเดินทางไปประเทศออสเตรเลียหรือรายละเอียดวีซ่าออสเตรเลีย 
22.
23.

กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหน้าหนังสือเดินทางของคุณพ่อและคุณแม่
3. สำเนาทะเบียนบ้านของคุณพ่อและคุณแม่พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
4. หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
5. คุณพ่อและคุณแม่ต้องเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม 1229 – Consent to grant an Australia visa to a child under 18 years old

วีซ่าท่องเที่ยว
1. กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าท่อเงที่ยว 1419 แบบฟอร์มมอบอำนาจ 956
2. เซ็นชื่อในใบมอบอำนาจ (Pass back – Authority letter)ให้รับหนังสือเดินทางแทน
3. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน)
4. รูปถ่ายขนาด 1.5x2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
5. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร อย่างละ 1 ชุด
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และสำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี)
7. จดหมายรับรองงานหรือหนังสือรับรองบริษัท และหนังสืออนุญาตให้ลางาน
8. สมุดบัญชีสะสมทรัพย์ตัวจริงพร้อมสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารการเงินอื่นๆ เช่น บัญชีกระแสกรายวัน หรือสลากออกสินหรือสลากทวีสิ
9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ซื้อเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย “สถานฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ” เจำนวนเงิน _____ บาท และจ่ายเงินสดให้กับศูนย์รับเรื่อง VFS จำนวน _____ บาท
10.
11. สำหรับค่าธรรมเนียมวีซ่านั้น ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเจ้าหน้าที่วีซ่าของ Education For Life (Tel. : +66-2-720-1065-6)เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
◦ กรณีผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ ต้องยื่นเอกสารการเรียนปัจจุบัน เช่น จม.รับรองสถานะ Transcript หรือบัตรนศ.
◦ กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปตปท.ออกโดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ที่มีลายเซ็นของคุณพ่อและคุณ แม่ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคุณพ่อคุณแม่
◦ กรณีมีญาติในออสเตรเลียเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องมีจม.เชิญ สำเนาหนังสือเดินทาง วีซ่าของญาติ เอกสารทางการเงิน และจะต้องใช้แบบฟอร์มวีซ่า 1418
◦ ถ้าผู้สนับสนุนการเงินเป็นบุคคลอื่น ไม่ใช่ตัวผู้สมัคร
◦ - จม.รับรองของผู้สนับสนุน
◦ - เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัคร เช่น ทะเบียนบ้าน
◦ - สำเนาบัตรประชาชนของผู้สนับสนุน
◦ - จม.รับรองงานหรือหนังสือรรับรองบริษัทของผู้สนับสนุน
◦ กรณีไปเยี่ยมบุตรหลานที่กำลังศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
◦ - สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ 
◦ - สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และวีซ่าของบุตร
◦ - Coe: Confirmation of Enrolment ของบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย 
12. - ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของบุตรที่ออสเตรเลีย